Política de privacitat i avís legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

El present lloc web és titularitat d'Hèctor Verdú Martí, amb domicili a Sant Cugat del Vallès (Barcelona, Espanya), C/ d’Orient, 29 08172, NIF: 78080489C, mail de contacte info@growthactivist.com


Condicions d'Ús

Qui accedeixi al lloc web d'Hèctor Verdú Martí (Usuari) ho fa sota la seva exclusiva responsabilitat i amb plena acceptació de les presents condicions d'ús així com de qualsevol altra que es faci constar en aquest, i es compromet a realitzar un ús lleial dels serveis, mitjans i informació que es posen al seu abast comprometent-se a no realitzar cap activitat il·lícita, il·legal o contrària a la bona fe, els usos comunament acceptats i l'ordre públic.

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Hèctor Verdú Martí pugui sofrir a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per les presents condicions.

Especialment l'usuari es compromet a:

· No realitzar cap activitat que pugui perjudicar directa o indirectament a Hèctor Verdú Martí o a l'ús i accés al present lloc web.
· No reproduir, distribuir ni modificar els continguts del present lloc web sense la deguda autorització, ni vulnerar cap dret sobre els mateixos pertanyents a Hèctor Verdú Martí o als seus legítims titulars..
· No utilitzar els continguts d'aquest lloc web amb finalitats comercials o publicitaris
· No tractar d'accedir als continguts del lloc web emprant mitjans o procediments diferents a aquells posats a disposició a aquest efecte o als habitualment emprats en la xarxa sempre que no comportin un risc per al lloc web.

Hèctor Verdú Martí es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment les condicions d'ús del seu lloc web, reservant-se igualment el dret a suspendre, interrompre o deixar sense funcionament el seu lloc web o qualsevol dels continguts, informació o serveis que en ell es presten així com les condicions d'accés a aquests.


Enllaços

Els qui pretenguin establir enllaços, o link amb aquest lloc web des d'un altre lloc web hauran de respectar les següents condicions:

· No s'establiran links més que a la pàgina principal d'aquest lloc web excepte autorització expressa d'Hèctor Verdú Martí quedant expressament prohibit establir deep-links, enllaços lMC o d'imatge, frames o border enviroment.
· El link podrà permetre l'accés a aquest lloc web però no podran reproduir-se els seus serveis ni continguts.
· La pàgina web en la qual s'inclogui el link no podrà contenir cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o signe distintiu pertanyents a Hèctor Verdú Martí o a tercers (a excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix -hiperenllaços-) excepte autorització expressa dels afectats.
· L'establiment del link no suposa cap relació entre el titular o operador del lloc web des del qual es realitzi i Hèctor Verdú Martí, ni implica coneixement, autorització ni consentiment d'Hèctor Verdú Martí sobre els continguts del lloc web des del qual s'estableixi l'enllaç.
· Hèctor Verdú Martí no serà responsable dels continguts o serveis oferts en el lloc web del qual parteixi el link ni respondrà de les conseqüències que poguessin derivar-se de l'establiment de links cap al seu lloc web per part de tercers.

Els enllaços o enllaços establerts des del lloc web d'Hèctor Verdú Martí cap als de terceres persones o entitats suposen una facilitat per a la cerca d'informació que es posa a la disposició dels usuaris, sense que impliqui en cap cas suggeriment o invitació a usar els mateixos i sense que impliqui l'acceptació o responsabilitat d'Hèctor Verdú Martí sobre el contingut dels llocs webs als quals es dirigeix l'enllaç o sobre l'operativitat d'aquest.

Hèctor Verdú Martí no assumeix cap responsabilitat ja sigui directa, indirecta o subsidiària dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de l'accés, licitud, veracitat, ús, qualitat, fiabilitat i/o utilitat dels continguts o informacions manifestats, existents o oferts que s'hagin inclòs en els enllaços als quals es fa referència en aquesta pàgina. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Hèctor Verdú Martí i el propietari de la pàgina Web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part d'Hèctor Verdú Martí dels seus continguts o serveis allí oferts llocs a la disposició del públic.


Política de Privacitat

Informació addicional Protecció de Dades de Caràcter Personal

1 RESPONSABLE
Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat
: Hèctor Verdú Martí
CIF: 78080489C
Adreça: C/ d’Orient, 29 C.P. 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. (+34) 678 436 897
e-mail: hector@growthactivist.com

2 FINALITAT
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
“A la nostra empresa tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la relació contractual i/o comercial que ens vincula amb el client, proveïdor i persones de contacte, amb la finalitat de gestionar la prestació de serveis contractada, la gestió comptable i la gestió comercial.

Per quant temps conservarem les seves dades?
“Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, i/o se sol·liciti la seva supressió per l'interessat de manera expressa.

Les dades merament fiscals es conservaran durant el termini que estableixen les lleis tributàries, de conservació de factures emeses i rebudes.”

3 LEGITIMACIÓ
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
“La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de la relació contractual que uneix a totes dues parts, segons els termes i condicions que consten en el contracte de prestació de serveis.”

L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de prestació de serveis ens vincula.”

4 DESTINATARIS
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
“Les dades que ens comuniqui no seran cedides a terceres empreses ni empreses del grup, tret que Vostè hagi consentit per escrit i expressament la cessió de dades a les empreses que en tot cas constin en el document de consentiment de cessió de dades.

5 DRETS
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
“Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la nostra empresa estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La nostra empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, transparència, supressió, limitació i portabilitat, dirigint-se per escrit o per correu electrònic en les dades facilitades en l'apartat “1 Responsable”

6 PROCEDÈNCIA
Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a la nostra empresa procedeixen directament de Vostè, i existeix el seu consentiment exprés i per escrit perquè la nostra empresa pugui obtenir i tractar les seves dades.

A continuació enumerem les dades que podem obtenir de Vostè, en funció de la prestació de serveis que hagi contractat amb nosaltres, la qual cosa no significa que tinguem totes aquestes dades seves.

Les categories de dades que es tracten són:

· Dades d'identificació: nom i cognoms / denominació social, NIF/CIF, adreces postals o electròniques, telèfon.
· Categoria professional
· Informació comercial
· Dades econòmiques
· Transaccions de béns i serveis.

No es tracten dades especialment protegides


Propietat Intel·lectual i Industrial

Els diferents continguts i elements que integren aquest lloc web incloent textos, imatges, dissenys, sons, programari, bases de dades, vídeo etc. estan protegits pels drets de propietat intel·lectual que sobre ells té Hèctor Martí Verdú, drets que els usuaris es comprometen a respectar no realitzant cap ús dels mateixos que pogués vulnerar tals drets, com la còpia, reproducció, alteració, modificació, difusió o comunicació d'aquests.

Els usuaris estan autoritzats a visualitzar, imprimir, copiar o descarregar els continguts d'aquest lloc web per a un ús exclusivament privat i personal dels mateixos sempre que se citi l'origen i autor dels mateixos i en el seu cas el símbol del copyright, és a dir haurà d'incloure's sempre referència al fet que és propietat d'Hèctor Martí Verdú, o del titular que s'indiqui. Es prohibeix expressament l'ús dels elements i continguts d'aquest lloc web amb finalitats lucratives o comercials. Queda expressament prohibida qualsevol alteració, canvi, modificació o adaptació d'aquesta Web o de qualsevol informació que la mateixa contingui.

Totes les marques, noms comercials, logos etc. citats en aquesta pàgina web, tant els d'Hèctor Martí Verdú com de tercers, es troben protegits per les lleis de propietat industrial.


Garanties i Exclusió de Responsabilitat

Hèctor Martí Verdú no garanteix la disponibilitat ni el funcionament d'aquest lloc web ni la idoneïtat dels seus continguts, no sent responsable en cap cas dels possibles danys o perjudicis que poguessin derivar-se de:

· Manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web o llocs als quals s'hagués establert un enllaç.
· Fallades en els sistemes informàtics o de telecomunicacions, fallades en l'accés a les diferents pàgines web del site o a l'existència de virus o programes lesius en els continguts d'aquest lloc web.
· Manca d'idoneïtat per a les expectatives concretes dels usuaris dels serveis o continguts d'aquest lloc web.
· Accions d'altres usuaris o terceres persones que utilitzin de manera il·lícita o contrària a la bona fe els continguts i mitjans posats a disposició en aquest lloc web o que contrariïn d’alguna forma les presents condicions generals.


Llei Aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions d'ús així com la prestació de serveis que pogués realitzar-se a través del lloc web d'Hèctor Martí Verdú estaran subjectes a la legislació espanyola.

Les parts amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls acorden sotmetre's a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Rubí (Barcelona, Espanya).

crossmenu
Top